VTC.VN | Giải pháp tăng cường chức năng sinh lý tự nhiên từ táo, nho và nhuỵ hoa nghệ tây